SINO-DUTCH ECOCITY

Sustainable cities are today high on the agenda the world over. In Holland strong ambition, understanding and innovation have produced cutting edge eco-solutions for living and working environments, infrastructure, energy and of course water systems. However, the new challenge China puts to us, of designing entirely new green cities, remains unresolved. A single approach that integrates sustainable solutions into a planning model viable in China simply does not yet exist. As Neville Mars puts it in this TEDx Talk: "China, on the road to planning 100 new ecocities and satellites will face five fundamental obstacles, that lay bare contradictions right at the heart of the planning discipline.."

While the opportunities for sustainability are exceptional when designing a city from scratch, in reality - both in China and in the West - the unique opportunity for design integration is hampered on many levels. First of all, the administrative complexity, regulatory obstacles and (infra-)structural inflexibility that define urban planning today prevent any real holistic attempts. Secondly, the city itself is a dynamic complex system. Its diversity and capacity to adapt is pivotal to serve (China’s rapidly evolving) society. Such a system can no longer be merely engineered at once and top-down.

Evolutionary Planning


Evolutionary Planning is a planning method developed by DCF / MARS Architects and currently being employed by the Ping-Xin-Qing project team, a multi-disciplinary consortium of Dutch specialists and institutions to achieve a progressive Dutch-Chinese sustainable knowledge district in suburban Shenzhen. The goal is a model that achieves integrated design for new ecocities built in environments such as the Pearl River Delta, where urbanization is too aggressive for traditional eco-design or long-term planning methods to have a fighting chance.

With Evolutionary Planning, we bring together four main components, represented the four partners leading this consortium. These can be understood as: sustainable technology and next generation infrastructures, Margot Weijnen (NGI), Collaborative Governance, Martin de Jong (TUD, HITSGS), sustainable design and planning, Neville Mars (DCF) and sustainable business, inter-cultural collaboration and public management, Dong Wang (HITSZ). Within the framework of a Government to Government collaboration, this not-for-profit project team and the consortium it leads, will address the multi-scale and regulatory challenges and develop the model of Holistic Urban Planning with local partners for a unique cross-border project site Ping-Xin-Qing in Shenzhen, China.

From model to model city in Ping-Xin-Qing

To achieve this ambitious level of integration a remarkable two-tiered approach will be applied.
In a first phase, a unified theoretical model for collaboration, spatial design and business development is formulated. Based on this model a future vision for the Ping-Xin-Qing project site is generated and then tested using evolutionary planning tools such as computer aided simulation and planning in relay. The first parts of this vision are now completed and will be finalized summer 2011. During this phase different stakeholders collaborate within a pre-competitive framework. In the second phase, Dutch and Chinese companies are invited to tender to be included in the Ping-Xin-Qing consortium that will jointly contribute to its detailed development.

The first illustrations of this vision are included on this page. The initial urban research and holistic planning proposal by DCF and other presentations will become available here. An overview of the run-up to this project is included below - for the moment in Dutch only.

We are looking forward to your ongoing involvement.

The Ping-Xin-Qing Project Team:

Martin de Jong - Collaborative Governance
Margot Weijnen - Sustainable Technology
Neville Mars - Urban Planning
Wang Dong - Business DevelopmentAanloop en achtergrond Project Ping-Xin-Qing, Shenzhen

Jarenlange contacten onderhouden door Prof. Martin de Jong (TU Delft en Harbin Institute of Technology) en Prof. Margot Weijnen (TU Delft) met de vice-burgemeester van Shenzhen, Prof. Tang Jie, hebben geleid tot de opdracht een strategische visie te ontwikkelen voor de ontwikkeling van het noordoostelijke grensgebied van Shenzhen, specifiek voor het subdistrict Pingdi (district Longgang), grenzend aan de gemeenten Huizhou en Dongguan. De opdracht vloeit voort uit de kennis ontwikkeld in het Bsik project Next Generation Infrastructures (2004-2014), waarvan EL&I de penvoerder is. Prof. Margot Weijnen is de wetenschappelijk directeur van dit kennisprogramma; Prof. Martin de Jong is de wetenschappelijk ambassadeur voor Next Generation Infrastructures in Azië. Het concept van Next Generation Infrastructures slaat erg aan in Shenzhen – en voor Next Generation Infrastructures biedt dit project een uitgelezen kans tot valorisatie van de nieuw ontwikkelde kennis.

Het startsein voor uitvoering van deze opdracht werd gemarkeerd door de ondertekening van een MoU, tijdens een daartoe georganiseerd seminar, medio juni 2010, door de gemeente Shenzhen (district Longgang), Harbin Institute of Technology/Shenzhen Graduate School (HIT/SGS), TU Delft, Next Generation Infrastructures, en NICIS/EMI. Het MoU betreft de intentie tot structurele samenwerking in onderzoek op het gebied van Next Generation Infrastructures for Eco-Cities. In vervolg hierop heeft de TU Delft, samen met Next Generation Infrastructures en HIT/SGS, een internationale conferentie rond dit thema georganiseerd in Shenzhen, november 2010.

De opdracht een strategische visie voor Pingdi en de aangrenzende districten in Huizhou en Dongguan te ontwikkelen is ter hand genomen door Prof. De Jong, Prof. Weijnen, Prof. Wang Dong (HIT/SGS) en ir. Neville Mars (Dynamic City Foundation), met betrokkenheid van Prof. Hafkamp (NICIS/EMI) en Yusen Chen (TNO). Op de conferentie in november 2010 is een tussenrapportage gepresenteerd; het eindrapport is ingediend in januari 2011.

4251 4253 4255
4314 4313 4302
4301 4300 4295
In het concept plan wordt voorgesteld om, te beginnen in het district Longgang, het grensgebied tussen de drie betrokken steden te transformeren tot een duurzame kenniseconomie met intelligente en eco-efficiënte infrastructuren (voor energie, telecom, transport, water en afval), duurzame bebouwing en hoogwaardige land-en tuinbouw. We spreken van een zogenaamde ECO-2-ZONE (ecologie en economie), in lijn met het beleid zoals omschreven in het onlangs goedgekeurde 12E Vijfjaren Plan (2011-2015). In ditzelfde Vijfjaren Plan en in The Outline of the Plan for the Reform and Development of the Pearl River Delta (2008-2020) is bepaald dat de provincie Guangdong zich zal transformeren van een arbeidsintensieve exporteconomie naar een schone en duurzame kenniseconomie. De regio zal een voortrekkersrol gaan vervullen, zowel nationaal als internationaal, op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en technologische innovatie, hoogwaardige productie en een moderne dienstensector. De stad Shenzhen is de drijvende kracht achter het Pingdi/Longgang ECO-2 project. Met het hoogste GDP per capita in China heeft de stad niet alleen de ambitie, maar ook de middelen om de transformatie naar een duurzame kenniseconomie in een hoogwaardige leefomgeving te realiseren.

In maart 2011, na een formeel bezoek van Prof. De Jong en Prof. Weijnen aan prof. Tang Jie, is het plan door zowel de burgemeester als door het Vaste Comité van de CCP van Shenzhen officieel goedgekeurd. Sindsdien is het project in een stroomversnelling geraakt: ook de CCP partijsecretaris van de provincie Guangdong heeft het project omarmd. Op instigatie van de provincie Guangdong hebben de drie betrokken steden: Shenzhen, Huizhou en Dongguan (die tezamen een oppervlakte ter grootte van 2/3 van Nederland beslaan, met meer dan 17 miljoen inwoners) op 18 april 2011 een kaderovereenkomst getekend voor de gezamenlijke ontwikkeling van het intergemeentelijke grensgebied. De attractiviteit hiervan voor Huizhou en Dongguan vloeit onder meer voort uit het feit dat de Shenzhen Special Economic Zone medio 2010 is uitgebreid; de grensdistricten maken sindsdien ook deel uit van de SEZ. Door de samenwerkingsovereenkomst verzekeren Huizhou en Dongguan zich van toegang tot de SEZ. Onder de kaderovereenkomst zijn inmiddels vijf specifieke samenwerkingsovereenkomsten getekend, en dertien sleutelprojecten gedefinieerd.

18 april 2011, ondertekening van samenwerkingsovereenkomst voor het Ping-Xin-Qing gebied door de burgemeesters van Shenzhen, Huizhou en Dongguan.

Op initiatief van de provincie Guangdong wordt nu ook de nationale Chinese overheid benaderd om dit project, dat inmiddels bekend staat als het Ping-Xin-Qing project, te ondersteunen, dit vanwege de voor China vernieuwende dimensie van inter-gemeentelijke samenwerking. Onderdeel van het door de Nederlandse onderzoekers ingediende plan is een governance-model voor deze samenwerking. Het Ping-Qing-Xin project heeft ook de aandacht van de nationale pers in China getrokken. In de persberichten over het project wordt gesproken van de “Dutch approach”.

Die “Dutch approach” van de ontwikkeling van Ping-Xin-Qing tot een hi-tech kenniseconomie in een hoogwaardige leefomgeving rust op vier pijlers:
Een innovatief ruimtelijk planningsconcept, voor Pingdi uitgewerkt in een sferische ontwikkelingsstructuur: anti-urban sprawl en met ruimte voor herontwikkeling van natuur in de stad.
Next Generation infrastructuren, die binnen en tussen de concentrische ruimtelijke planningseenheden de enabling basisstructuur bieden voor een duurzame ontwikkeling van wonen en bedrijvigheid: intelligente eco-efficiënte infrastructuren en smart services, rekening houdend met interacties en afhankelijkheden tussen de infrastructuren (voor energie, transport, water, afval, IT en telecommunicatie) en met de flexibiliteit die nodig is om snelle groei te accommoderen.

Een innovatief governance model voor de intergemeentelijke samenwerking en innovatieve businessmodellen voor de te ontwikkelen kennis- en bedrijvenparken, inclusief mechanismen voor borging van de ecologische prestaties in het ontwikkelingsproces (bijv. duurzaam bouwen).
Aandacht voor de sociaal-culturele dimensie: respect voor de huidige bewoners van het gebied, hun traditionele cultuur en architectuur, en uitzicht gevend op passende werkgelegenheid.
In een officieel onderhoud met vice-burgemeester Prof. Tang Jie op 14 maart jl waarbij Ton van Zeeland, consul-generaal te Guangzhou, Prof. Margot Weijnen en Prof. Martin de Jong aanwezig waren, heeft Prof. Tang namens het Volkscomité van Shenzhen (=B&W) bij herhaling gevraagd om expliciete steun en betrokkenheid van de Nederlandse overheid bij dit initiatief en daarnaast te bewerkstelligen dat dit project – net zoals in geval van Singapore – verheven wordt tot een Government-to-Government (G2G) samenwerkingsproject tussen Nederland en China. Tot op heden heeft alleen Singapore een dergelijke bi-laterale samenwerking op succesvolle wijze vorm gegeven bij projecten in successievelijk Suzhou, Tianjin en Guangzhou. Het zou van groot strategisch belang zijn indien Nederland voor Shenzhen deze rol zou kunnen gaan vervullen en Nederland, als eerste Europees land, een unieke positie laten innemen in de bi-laterale sfeer.
Als het project kan worden ingebed in een formele bilaterale Nederlands-Chinese samenwerkingsrelatie, zal er geen sprake zijn van open internationale tenders en zullen Nederlandse partijen, in nauwe samenwerking met Chinese partners, direct toegang hebben tot de uitvoering van de daadwerkelijke ontwerp- en constructieprojecten. Het behoeft geen betoog dat het belang hiervan ongekend groot is voor Nederland en unieke kansen biedt voor Nederlandse kennisinstituten (zoals de TU Delft), geselecteerde ingenieursbureaus, architectenbureaus, in schone technologie gespecialiseerde bedrijven en relevante adviseurs.

Financiële ondersteuning in dezelfde mate zoals Singapore in Suzhou en Tianjin heeft ingebracht, is daarbij niet de belangrijkste vereiste. Het gaat de Chinese autoriteiten vooral om een duidelijk signaal van structureel commitment aan de bi-laterale samenwerking in een langetermijnperspectief, als basis om toptalent van wereldniveau aan te trekken op het gebied van wetenschap en techniek, het ontstaan van high-tech bedrijven te stimuleren, de inbreng van hoogwaardige technologie van kennisinstituten, innovatieve ontwerpen en concepten van ingenieurs- en architectenbureaus, technologie en know-how op het gebied van duurzaam bouwen, energie efficiëntie, schoon drinkwater, industrieel ontwerpen, etc. Ook de ervaring die Nederland heeft om dergelijke complexe processen succesvol te integreren en te managen (mede ingebracht door Next Generation Infrastructures en Dynamic City Foundation) speelt een belangrijke rol in de aantrekkelijkheid van een bi-lateraal partnership met Nederland.

Waar op de korte termijn behoefte aan is, is een duidelijk signaal van de kant van de Nederlandse overheid dat zij dit project expliciet ondersteunt in de vorm van een brief of een bezoek en wil onderzoeken hoe deze samenwerking verder vorm gegeven kan worden en waarbij aangegeven wordt waarin Nederland zich onderscheidt zich ten opzichte van het buitenland op het gebied van ervaring met :

- Integratie van verschillende disciplines in complexe projecten (holistische aanpak)
- Grootschalige duurzame nieuwbouw projecten (vinex), zowel “droog” als “nat”
- Hoogwaardige en eco-efficiënte infrastructuursystemen (energie, water, transport, afval), rekening houdend met eco-efficiënte interacties (bijv. waste-to-energy)
- Toepassing/handhaving van eco-efficiency standaarden in o.m. de gebouwde omgeving
- Complexe PPS constructies
- Water management, waterzuivering en afvalverwerking
- High-tech schone en intensieve landbouw, tuinbouw en veeteelt

Relevante ministeries die geïdentificeerd zijn betreffen de ministeries van EL&I, BuZa, I&M en OC&W.

Dit project is wat betreft het thema “duurzaam bouwen” reeds eind 2010 geïdentificeerd door het Agentschap als een G2G project, maar daar is nog geen verdere invulling aan gegeven.
Het project past voorts in de kaders van:
De MoU voor samenwerking in energieonderzoek, in september 2009 ondertekend door Minister Maria van der Hoeven en haar Chinese counterpart Zhang Guobao.
De MoU voor samenwerking in Science, Technology and Innovation, die in 2011 vernieuwd moet worden.

https://cdn.burb.tv/_f/o/00/42/95_PINGDI_DCF_CHINESE_small_Page_57.jpg


https://cdn.burb.tv/_f/o/00/42/96_PINGDI_DCF_CHINESE_small_Page_58.jpg

Owned by neville mars / Added by neville mars / 13.6 years ago / 119630 hits / 3 hours view time

Latest Entries


Contribute

Login to post an entry to this node.